Your browser don't supports or have disabled Javascript and page may not look as it should

Słownik marketingowy

A

adres IP – (z ang. Internet Protocol Adress), unikalny i niepowtarzalny adres w sieci Internet to cztery liczby oddzielone kropkami, np. 123.45.67.89

advertising – (z ang.) reklama

AIDA – (z ang. attention, interest, desire, action) określenie modelowego działania reklamy, czyli zwrócić uwagę, zainteresować, wzbudzić pożądanie i pobudzić do działania

at @ (z łac. ad) czyli do – jeden z symboli Internetu nazywany często „małpą”, przypisany  adresowi poczty elektronicznej w skład którego wchodzi nazwa użytkownika (przed znakiem @ ) oraz nazwa komputera, nazwa domeny i kraj

ATL – (z ang. above the line) określenie części budżetu marketingowego przeznaczona na reklamę w mediach

audyt – ocena, jest przeprowadzany w celu upewnienia się co do rzetelności informacji lub opinii na temat osoby, organizacji, systemu czy zdarzenia lub zapewnienie o braku istotnych błędów czy weryfikacji podjętych działań

awatar (avatar) – postać która reprezentuje uczestnika w wirtualnym świecie,  inaczej wirtualna tożsamość

B

badania marketingowe – gromadzenie i przetwarzanie informacji rynkowych w celu podejmowania prawidłowych decyzji dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej

baner – mała forma graficzna, wykorzystywana jako przekaz reklamowy w prasie, radio, telewizji, reklamie zewnętrznej i internecie

barter – bezgotówkowa wymiana towarów, usług, powierzchni reklamowych i czasów antenowych na inne towary lub usługi o równoważnych wartościach

branding – (z ang.) funkcjonowanie i kreowanie marki w działaniach marketingowych

brief – (z ang.) w reklamie usystematyzowanie celów i zadań kampanii

billbord – duży element graficzny i tekstowy wykorzystywany jako tablica w reklamie zewnętrznej i internecie

BTL – (z ang. below the line) określenie części budżetu marketingowego przeznaczonego na promocję sprzedaży

burst – (z ang.) określenie kampanii uderzeniowej, krótkiej efektownej i intensywnej w formie kampanii reklamowej, najczęściej wykorzystywanej przy wprowadzaniu na rynek nowego produktu

burza mózgów (z ang. brainstorming) – spotkanie i nieograniczająca inwencji dyskusja, której celem jest generowanie nowych pomysłów lub rozwiązań

button – (z ang.) niewielki prostokątny element graficzny umieszczany jako reklama w witrynie internetowej

buzz marketing (marketing szeptany) – zespół celowych i planowych, często niestandardowych działań, zmierzających do wywołania pozytywnych skojarzeń dotyczących produktu lub usług, patrz również marketing wirusowy

C

cookies – (z ang. ciasteczka) w potocznym znaczeniu Informacje o serwisach internetowych odwiedzanych przez użytkownika, zapamiętywane automatycznie na jego komputerze

copyright – (z ang.) prawo autorskie

copyrighter – (z ang.) autor, twórca tekstów i scenariuszy reklamowych

CPA (z ang. cost per action) skrót oznaczający opłatę ponoszoną przez reklamodawcę w momencie dokonania określonej akcji przez odbiorcę reklamy, czyli za efekt kampanii reklamowej w postaci zachowań odbiorców wzbudzonych przez kontakt z reklamą

CPC (z ang. cost per click) skrót oznaczający koszt jednego kliknięcia w link – reklamę, klient płaci za każde kliknięcie w reklamę a nie jej wyświetlenie

CPM (z ang. cost per mille) skrót oznaczający koszt za tysiąc wyświetleń reklamy, klient płaci za każdy 1000 wyświetleń reklamy, bez względu na to ile osób w tę reklamę kliknęło

CPT – (z ang.) określenie stosowane w budżetowaniu kampanii reklamowych dotyczące kosztów dotarcia do tysiąca odbiorców reklamy np. czytelników, słuchaczy czy widzów

CTR (z ang. click-through rate) wskaźnik ukazujący relacje między ilością wyświetleń reklamy a ilością kliknięć – jeżeli na 100 wyświetleń reklamy przypada 10 kliknięć to kampania posiada CTR wynoszący 10%. Wysoki wskaźnik CTR wskazuje że reklama wzbudza zainteresowanie wśród internautów, jest dobrze dopasowana do oczekiwań internautów, frazy kluczowe lub kontekst, które powodują emisję reklamy, dobrze współgrają z treścią reklamy i reklama znajduje się na wysokiej pozycji

case study – (z ang. studium przypadku), opis przebiegu kampanii lub realizacji zdarzenia z określeniem jego efektów

cykl wydawniczy – stały przedział czasowy w którym ukazuje się dany tytuł np. dziennik, tygodnik, miesięcznik, kwartalnik

D

deadline – (z ang.) termin oznaczający granicę czasową w praktyce krytyczny nieprzekraczalny termin realizacji

dodatkowa sprzedaż (z ang. up-selling) – technika stosowana w procesie sprzedaży pozwalająca na uzyskanie wyższego zysku z transakcji, przez wprowadzenie do zamówienie dodatkowych produktów lub usług (np. w sprzedażny samochodu bogatsze wyposażenie)

domena – określenie oznaczające nazwę, identyfikator i tym samym adres dostępu do strony internetowej

dom mediowy – instytucja, firma działająca w branży marketingowej, specjalizująca się w planowaniu, koordynacji i realizacji kampanii reklamowych z wykorzystaniem mas mediów

dystrybucja – organizacja i zarządzanie przepływem towarów pomiędzy producentem, hurtownikiem a sprzedawcą detalicznym, związana również z magazynowaniem towarów i jego transportem

E

efektywność kampanii reklamowej – cel osiągnięty dzięki kampanii w stosunku do poniesionych na nią nakładów

email – (z ang.) poczta elektroniczna, usługa internetowa służąca do przesyłania wiadomości

emotikony – zwane również „buźkami”, zestaw znaków do wyrażania emocji w sieci
🙂 uśmiech
😀 śmiech
😉 mrugnięcie
😮 zdziwienie
>:( gniew
:-/ dezaprobata
:’-( płacz
:-p pokazanie języka
:* całus

event – (z ang.) wydarzenie impreza, również jako forma reklamy

F

favicon – skrót (z ang. favorites icon), ikona ulubionych, element graficzny, który pojawia się w polu adresowym przeglądarki internetowej o formacie obrazka 16×16 lub 32×32 pikseli

FAQ – skrót (z ang. Frequently Asked Questions), odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

flash mob – (z ang.) zdarzenie z pogranicza happeningu, zainicjowane za pośrednictwem Internetu w której uczestniczą nieznani sobie ludzie, znający tylko godzinę i miejsce spotkania oraz zaplanowane krótkotrwałe działanie w miejscu publiczny, zazwyczaj zaskakujące dla przypadkowych świadków

FMCG – określenie wykorzystywane w marketingu, opisujące produkty codziennego użytku tz. szybko zbywalne (z ang. Fast Moving Consumer Goods – produkty szybko rotujące, szybko zbywalne), np. art. spożywcze, kosmetyki, chemia gospodarcza, drobne artykuły gospodarstwa domowego

forward (z ang. przekierowanie) albo forwardowanie – w internecie, przesyłanie adresu lub listu do kolejnego adresata

franczyza (z ang. franchising) – system sprzedaży towarów lub usług przebiegający w ścisłe określonych i nakazanych w umowie formułach. W ramach umowy franczyzobiorca korzysta z nazwy handlowej franczyzodawcy, jego znaku firmowego, metod prowadzenia działalności oraz serwisu

G

grupa celowa – grupa najczęściej społeczna, posiadające określone cechy, potrzeby i świadomość ważne z marketingowego punktu widzenia

H

happening (z ang.) – wydarzenie o znacznie rozbudowanej i otwartej formule organizowane przy udziale publiczności, coraz częściej niekonwencjonalne narzędzie komunikacji wykorzystywane w promocji i reklamie

headline – (z. ang.) nagłówek lub slogan reklamowy, którego zadaniem jest przyciągnięcie uwagi i zachęcenie do zapoznania się treścią przekazu reklamowego

hosting – usługa internetowa, polegająca na udostępnieniu miejsca na serwerze obsługującym np. stronę www

hype – (z ang.) szum medialny, wytworzony przez przesadnie krzykliwą i wszechobecną reklamę

I

identyfikacja firmy – spójny system charakteryzujący firmę lub markę wykorzystywany w komunikacji marketingowej

indeks giełdowy – wartość obliczona na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych do przedstawienie koniunktury na giełdzie lub stanu jakiegoś sektora spółek

innowacja (innowacyjność) – odmienny, oryginalny, sposób organizowania oraz wyrażania wiedzy, postrzegania świata i tworzenia nowych idei, perspektyw, reakcji i produktów, w marketingu wprowadzanie nowych, korzystnych dla rynku rozwiązań

insert – materiał reklamowy dołączony do tytułu prasowego, również w formie wklejki lub wszywki

image – (z ang. i franc.) termin określający pozytywny wizerunek produktu, przedsiębiorstwa, a nawet osoby tworzony w świadomości odbiorcy lub konsumenta

Internet – globalna sieć komputerowa, łącząca sieci lokalne i komputery osobiste na całym świecie wykorzystując rozmaite nośniki od linii telefonicznych i radiowych do łączy satelitarnych, udostępniając i umożliwiając użytkownikom wymianę ogromnych zasobów informacji

J

jingle (z ang.) – melodyjka reklamowa

K

kampania reklamowa – zespół działań medialnych mających na celu osiągnięcie zakładanego celu marketingowego

kampania społeczna – szereg działań z wykorzystaniem mediów, skierowanych na zmianę postaw, zachowań lub sytuacji określonej grupy ludzi, często przy zaangażowaniu organizacji i instytucji państwowych

kampania wizerunkowa – działania medialne których celem jest budowanie wiarygodności i pozytywnych relacji w odniesieniu do podmiotu reklamy

komodyfikacja – lub utowarowienie to w marketingowym i ekonomicznym znaczeniu proces przekształcenia z wartości użytkowej na wartość wymienną, wynikający ze standaryzacji zachowań rynkowych

koniunktura – (z łac. coniunctura), okoliczności wywierający wpływ na warunki ekonomiczne i gospodarcze np. konkretnego obszaru geograficznego, rynku towarowego lub giełdy

konsulting – (z łac. consulo, z ang. consulting – naradzać się, konsultować), specjalistyczne doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu problemów z zakresu działalności gospodarczej

konwersja (z łac. convertere – zmienić) – w marketingu zmiana zachowań, najczęściej klienta w wyniku kierunkowych działań np. reklamowych wpływających na zakup towaru, zmianę zainteresowań czy wykonania konkretnej czynności

kryptoreklama – niezgodna z prawem forma ukrytego komunikatu reklamowego

L

layout – (z ang.) układ graficzny reklamy, gazety lub strony internetowej

link – przekierowanie informacji ze strony użytkownika na wskazany adres internetowy

lobbing – działanie którego celem jest reprezentowanie interesów przedsiębiorstw prywatnych wobec podejmowanych decyzji w instytucjach władzy państwowej

logo – znak graficzny identyfikujący produkt, marę lub firmę

M

mass media – środki masowego przekazu za pomocą których przekazuje się treści informacyjne bardzo licznym i zróżnicowanym odbiorcom (np. radio, prasa, telewizja, internet)

mailing – (z ang.) przesyłka pocztowa w formie listu lub ulotki, w elektronicznej wersji jako forma reklamy tekstowej przesyłana do użytkowników darmowych kont pocztowych

marketing – (z ang. handlowanie na rynku) zespół działań dotyczących możliwości sprzedaży produktu lub usług

marketing wirusowy – lub viralowy (patrz również virale) to celowo wykreowane działanie marketingowe, jako rozpowszechniający się lawinowo komunikat udający przekaz niereklamowy

marketing mix – również 4P (z ang. product, price, place, promotion – produkt, cena, miejsce, promocja), określenie dotyczące podstawowych narzędzi marketingowych

mediaplan – planowanie i dobór mediów z uwzględnieniem zasięgu, częstotliwości i formy reklamy

merchandising – (z ang.) zespół działań marketingowych związanych z produktem, od jego opakowania i sposób prezentacji do promocji w miejscu sprzedaży

multimedia – połączenie różnych form i nośników przekazu; tekstu, obrazów, dźwięku, wideo czy animacji

N

naming – nazewnictwo (z ang.), tworzenie skutecznych nazw marketingowych

newsletter – (z ang.) elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów

O

outdoor – (z ang.) reklama zewnętrzna, uliczna

P

performance – (z ang. przedstawienie) lub sytuacja artystyczna w reklamie pojęcie określające nawiązanie interakcji z jej odbiorcą

portal – w internecie strona lub zbiór stron prezentujących szeroki zakres tematyczny oraz udostępniających aplikacje i zasoby w postaci artykułów, poczty elektronicznej, forum dyskusyjnego, sklepu internetowego, wyszukiwarki

portfolio – prezentacja dokonań osoby lub firmy, w inwestycjach określenie dotyczące pakietu posiadanych papierów wartościowych

POS – (z ang. point of sale), skrót określający wparcie sprzedaży o działania z zakresu BTL, przy pomocy materiałów takich jak ulotki, zawieszki, naklejki, makiety, standy, woblery itp.

product placement – wykorzystanie konkretnego produktu, marki np. przez bohaterów filmów, gier komputerowych lub opisach w książkach, jako ukrytej formy przekazu reklamowego przemawiającego do podświadomości odbiorców

prime time – (z ang.) czas największej słuchalności lub oglądalności w stacji radiowej lub telewizyjnej

pozycjonowanie – forma reklamy tekstowej, polegająca na umieszczeniu określonego adresu internetowego najwyżej z listy w wyszukiwarce internetowej według użytego słowa klucza, również całej reklamy we wskazanym przez klienta miejscu tytułu prasowego

publicity – (z ang.) rozgłos, popularność uzyskana dzięki środkom masowego przekazu

public relations (PR) – relacje publiczne (z ang.) zespół działań dotyczących budowania pozytywnych stosunków z otoczeniem

R

raster – w technice drukarskiej rozłożenie wartości szarych odcieni w pojedyncze punkty, dokładność rastra wzrasta wraz z ilością linii rastrowych na centymetr kwadratowy w druku offsetowym liczba tych linii waha się na ogół między 28 a 34

reklama porównawcza – reklama produktu polegająca na porównaniu go z określonym również z nazwy produktem konkurencyjnym, powszechnie uważana za nieetyczną i prawnie zakazaną

relaunch – (z ang. wznowienie), ponowne wprowadzenie marki na rynek po zmianie wizerunku lub właściwości produktu, któremu towarzyszy intensywna kampania promocyjno – reklamowa

rozkładówka – dodatkowa powierzchnia reklamowa umieszczana w środku lub okładce tytuł prasowego

ryczałt – ustalona z góry kwota na określony cel,  bez jej rozbijania na poszczególne wydatki

S

sampling – (z ang.) pojęcie oznacza sposób badań popytu nowego produktu, polega na rozdawaniu klientom bezpłatnych próbek lub degustacja połączona z próbną sprzedażą

segmentacja rynku – podział rynku według ustalonych kryteriów na jednorodne grupy nabywców, każdy z segmentów wymaga specyficznie ukształtowanego produktu i określonych działań marketingowych

slogan marketingowy – (z ang. baseline), hasło wyrażające przesłanie marketingowe, pomocne w kształtowaniu trwałego wizerunku marki produktu lub firmy, najczęściej występuje w zestawieniu z nazwą marketingową jako jej uzupełnienie

słowo kluczowe – również fraza lub wyrażenie kluczowe, jest to określone przez reklamodawcę, słowo lub grupa słów, które ze względu na swoje znaczenie lub treść są charakterystyczne i ważne dla reklamodawcy, na słowa kluczowe wywoływane są reklamy lub linki sponsorskie

spam – niechciana korespondencja, zwana również elektronicznym śmieciem

sponsoring – wykupienie określonej formy lub udziału reklamowego w radiu, prasie, telewizji, internecie lub zdarzeniu

sprzedaż krzyżowa (z ang. cross-selling) – technika w procesie sprzedaży polegająca na utrzymaniu więzi z klientem przez zaoferowanie produktów lub usług komplementarnych do zakupu podstawowego (np. konto bankowe wraz z kartą kredytową)

spoof – (z ang. naciągać, nabierać kogoś), kampania reklamowa nieistniejącego, fikcyjnego produktu, celem której jest zbadanie efektywności medium które ją prowadzi

storyboard – (z ang.) rysunkowa wersja scenariusza reklamy telewizyjnej

spot – krótka, dźwiękowa lub filmowa forma reklamowa

SWOT – (z ang. strengths, weaknesses, opportunities, threats), mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia czyli marketingowa analiza przedsięwzięcia z uwzględnieniem silnych i słabych stron oraz jego potencjału i ewentualnych zagrożeń

synergia – (lub efekt synergiczny) współdziałanie różnych czynników, którego efekt jest większy niż suma poszczególnych oddzielnych działań

T

tabloid – tytuł prasowy wydawany w specjalnym formacie, najczęściej jest to dziennik z wielkimi nagłówkami i fotografiami ale z ubogą zawartością tekstową

target – (z ang. cel), patrz grupa celowa

teaser – reklama teaserowa, (z ang. tease) oznacza, droczenie się, podnoszenie ciśnienia. teaser jest formą przekazu reklamowego złożonego z etapów, w pierwszym autorzy starają się wciągnąć odbiorców do pewnego rodzaju gry, dopiero jego kolejne etapy przynoszą rozwiązanie zagadki i przedstawienie produktu

telemetria – elektroniczny pomiar widowni telewizyjnej, realizowany z dokładnością co do jednej minuty

trend (tendencja) – wzrost zainteresowania danym zjawiskiem w określonym czasie

trzy uderzenia – twierdzenie z teorii marketingu określająca skuteczność przekazu reklamowego przez jego trzykrotny kontakt; pierwszy kontakt wzbudza zainteresowanie, drugi pobudza do analizy przekazu, trzeci przywołuje zapamiętane treści

U

udział w rynku (z ang. market share), procentowa wielkość sprzedaży danej marki w relacji do ogólnej sprzedaży danego produktu

V

virale (patrz również marketing wirusowy) najczęściej krotki filmik również reklamowy, zdjęcia, teksty lub animacje flashowe, otrzymywane na pocztę elektroniczną i następnie przekazywane dalej. Tym sposobem viral rozprzestrzenia się niczym wirus, „zakażając” coraz to nowych Internautów. Często stosowny jako element marketingu wirusowego.

W

wartość dodana – to pojęcie w marketingu określające cechy dodane do marki, produktu lub usługi, które powodują uzyskania przewagi konkurencyjnej

webmaster – (z ang. administrator), osoba zarządzająca witryną www

wizerunek – efekt wynikający ze strategii public relations, dotyczy indywidualnych ocen i doświadczeń konsumentów oraz wiarygodności firmy, określenie występuje również w odniesieniu do osób publicznych

WIG20 – indeks giełdowy 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

winieta – tytuł wydawnictwa, również jako jej znak graficzny umieszczany zwykle na okładce, pierwszej stronie gazety lub czasopisma

wklejka – promocyjny materiał reklamowy najczęściej w specjalnym opakowaniu umieszczany w egzemplarzu tytułu prasowego

wortal – w internecie tzw. serwis wertykalny, wyspecjalizowany w wiadomościach dotyczących konkretnej branży lub zagadnienia

www (z ang. world wide web) – najpopularniejsza z dostępnych usług w sieci Internetu, jako graficzny system informacyjny z możliwością stworzenie w ramach danego dokumentu, odnośnika do innego dokumentu umieszczonego na innym komputerze

wyszukiwarka – w internecie narzędzie do odszukiwania i indeksowania zasobów stron www według słowa klucza w formie zapytania użytkownika

Z

zasięg – obszar występowania dotyczy prasy i radia z podziałem na lokalne, regionalne oraz ogólnopolskie

zasięg w reklamie (z ang. reach) to wskaźnik informujący jaki odsetek grupy docelowej miał przynajmniej jeden kontakt z przekazem reklamowym

Scroll back
RSS

Share

Słownik marketingowy - grupa ism

www.ism.com.pl/index.php/reklama/slownik-reklamy/


Close